auch diese Jahr kein Äerzebär

Leev Kerscheme,
seit zwei Johr han mir met de
Corona-Pandemie zu don.
Och ose Äerzebär hält sich seitdem in Quarantäne op.
Mir wäre jern zo üsch jekomme,
han ever och des Johr de Bär im Stall jelosse.
Mir hoffe, dat et nächs Johr wedder besser is
un ose Äerzebär wedder dörch et Dörp jeht.
Bes dohin
Blieht gesonk und passt op üsch

Text und Bild: Hans-Rolf Theissen